Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

Wybrane publikacje

red. Dorota Kamuda

D. Kamuda, Spółka komandytowo-akcyjna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Materiały konferencyjne II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku”, Politechnika Rzeszowska, 17-19 maja 2001 r., Zakopane 2001, s. 249-252, 2001.

D. Kamuda, Egzekucja z wynagrodzenia za pracę, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, t. 215, z. 4, s. 23-31, Rzeszów 2004.

D. Kamuda, Nietrzeźwość i stan po użyciu alkoholu kierowców jako przyczyna zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Materiały konferencyjne II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, s. 123-132, Rzeszów 2004.

D. Kamuda, Cywilnoprawne aspekty umowy ubezpieczenia, Rozdział w monografii „Rachunek kosztów i ubezpieczenia gospodarcze w przedsiębiorstwie” pod red. R. Dankiewicz, G. Lew, Wydawnictwo Atrium, Rzeszów 2005, s. 51-55.

D. Kamuda, Prawo podmiotu zbiorowego do rzetelnego procesu karnego, Materiały konferencyjne V-tej Międzynarodowej Konferencji Praw Człowieka „Prawo do życia i jakość życia w wielokulturowej Europie”, Olsztyn 2005; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Studia Prawnoustrojowe, z. 6, Olsztyn 2007, s.125-135.

D. Kamuda, S. Chmiel-Żyłka, Prawne aspekty budowy dróg na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, Materiały konferencyjne I Polskiego Kongresu Drogowego „Lepsze drogi – lepsze życie”, Warszawa 4-6 października 2006 r., s. 269-276, Warszawa 2006.

D. Kamuda, S. Chmiel-Żyłka, Wpływ spożywania alkoholu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, Materiały konferencyjne I Polskiego Kongresu Drogowego „Lepsze drogi – lepsze życie”, Warszawa 4-6 października 2006 r., s. 145-152, Warszawa 2006.

D. Kamuda, Geneza wprowadzenia do polskiego ustawodawstwa odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, t. 228, z. 7, s. 53-68, Rzeszów 2006. 

D. Kamuda, Fotelik samochodowy warunkiem bezpieczeństwa dziecka w ruchu drogowym, Materiały konferencyjne III Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawno-ekonomiczne i techniczne aspekty bezpieczeństwa w ruchu drogowym”, PET – KON, s. 179-186, Rzeszów 2007.

D. Kamuda, Problematyka odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych jako czynnika wpływającego na przyjęcie prawidłowej polityki zarządzania, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, z. 9, s. 25-29, Rzeszów 2007.

D. Kamuda, Zasady ogólne dokonywania czynności handlowych (w:) Prawo gospodarcze. Czynności handlowe. Część II, Wydawnictwo Max-Druk Drukarnia Medyczna pod red. M. Pomykała, K. Rajchel,  s. 1-168, Rzeszów 2010.

D. Kamuda, Bezprawna służba w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej jako przestępstwo przeciwko obronności RP (w:) Wspólna polityka bezpieczeństwa i obronności. Implikacje dla Polski , Wyższa Szkoła Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, s. 609-616, Warszawa 2011.

D. Kamuda, Ochrona prywatności a bezpieczeństwo państwa (w:) Rola i znaczenie bezpieczeństwa powszechnego a ochrona praw człowieka pod red. I. Oleksiewicz, M. Pomykala, J. Rajchel, Wydawnictwo Max-Druk Drukarnia Medyczna, s. 7-13, Rzeszów 2011.

 

D. Kamuda, I. Oleksiewicz, Projekt systemu wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń, związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym Unii Europejskiej, Paragraf na drodze Nr 2/2012, Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie, Kraków 2012, s. 60-67.

D. Kamuda, Zamach na życie, zdrowie i cześć Prezydenta zagrożeniem bezpieczeństwa RP (w:) Monografia pt. Prawne aspekty ochrony bezpieczeństwa państwa, pod red. M. Pomykała, J. Rajchel, Warszawa-Rzeszów 2012, Wydawnictwo Amelia Siewiorek, ss.108, s. 7-28.

D. Kamuda, Wpływ finansowania terroryzmu na bezpieczeństwo RP (w:) Monografia pt.  Wybrane problemy przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, pod red. I. Oleksiewicz, M. Polinceusz, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2012, ss. 175, s. 25-49.

D. Kamuda, M. Trybus, Internet sabotage in the light of article 296 of Penal Code as threat to national security, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie z 2013 r. Nr 3 (24), s. 36-47.

D. Kamuda, M. Trybus, Przestępstwo wyrządzenia szkody w danych informatycznych z art. 268a k.k. zagrożeniem bezpieczeństwa informacyjnego RP (w:) Monografia pt. Współczesne zagrożenia bioterrorystyczne i cyberterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, red. nauk. P. Bogdalski, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel. Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 2013, ss. 1-878, s. 518-532.

D. Kamuda, M. Trybus, Straż graniczna i jej zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej - zarys problematyki, Kwartalnik Humanities and Social Sciences, t. XVII, 20 (3/2013), s. 59-72.

D. Kamuda, M. Trybus, Podstawy prawne odpowiedzialności karnej członków organów spółdzielni - zagadnienia wybrane, Kwartalnik Modern Management Review, ..............................................

------------

D. Kamuda, M. Trybus, The Protection of Classified Information (w:) (red.) I. Oleksiewicz, M. Pomykała, M. Polinceusz, Institutional and Functional Aspects of the National Security Protection, s.1-164, (s. 151-164), Chicago 2014,

D. Kamuda, M. Trybus, Zagrożenie dla bezpieczeństwa jednostek w postaci użycia podpisu elektronicznego przez osobę nieuprawnioną – uwagi wybrane (w:) (red.) I. Oleksiewicz, M. Polinceusz, M. Pomykała, Nowoczesne technologie - źródło zagrożeń i narzędzie ochrony bezpieczeństwa, s.1-151 (s. 85-97), Rzeszów 2014,

D. Kamuda, Rola planowania cywilnego jako procesu zarządzania kryzysowego dla bezpieczeństwa RP (w:) (red.) R. Częścik, Z. Nowakowski, T. Płusa, J. Rajchel, K. Rajchel, Zarządzanie kryzysowe w administracji, s.1-752, (s. 592-599) Warszawa-Dęblin 2014,

D. Kamuda, Procedura ustanawiania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości jako działanie niewładcze administracji publicznej (w:) (red.) A. Barczewska-Dziobek, K. Kłosowska-Lasek, Administracja niewładcza, s. 49-60, Rzeszów 2014,

D. Kamuda, Rodzaje bezpieczeństwa w systemie ochrony informacji niejawnych (w:) (red.) M. Polinceusz, M. Pomykała, Dylematy bezpieczeństwa współczesnego państwa, s.165-175, Rzeszów 2015,

D. Kamuda (w:) Bigas A., Brzeszczyńska S., Gonet W., Kamuda D., Nowak T., Oleksiewicz I., Polinceusz M., Tatara A.: Prawo podatkowe. Kazusy z rozwiązaniami, s.1-359, Warszawa 2015,

D. Kamuda, M. Polinceusz, Cyberprzestępstwa a zagrożenie bezpieczeństwa RP - zagadnienia wybrane (w:) (red.) E.W. Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau, Przestępczość w XXI wieku - zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne, s.590-604 (s. 590-604), Warszawa 2015,

D. Kamuda, M. Trybus, Hacking komputerowy z art. 267 k.k. zagrożeniem bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP (w:) (red. nauk.) P. Bogdalski,  Z. Nowakowskio, T. Płusa, J. Rajchel i K. Rajchel, Współczesne zagrożenia cyberterrorystyczne i bioterrorystyczne a bezpieczeństwo narodowe Polski, s.1-577 (s. 295-304), Warszawa-Dęblin 2015.

D. Kamuda, M. Trybus, Pojęcie podmiotu zbiorowego - zagadnienia wybrane, s. 98-109, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania I Administracji, Z.2 (31) 2015, Warszawa 2015, 

M. Trybus, D. Kamuda, Kara aresztu wojskowego w polskim prawie karnym wojskowym XX wieku w ujęciu historycznym, s. 163-171, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Zeszyt 87/2015. Prawo 16, Rzeszów 2015,

M. Trybus, D. Kamuda, Kara aresztu wojskowego w polskim prawie karnym wojskowym XX wieku w ujęciu historycznym, cz. II, s. 139-156, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza. Zeszyt 88/2015. Prawo 17, Rzeszów 2015,

----------------

D. Kamuda, M. Trybus, Ochrona bezpieczeństwa powszechnego na przykładzie przestępstwa określonego w art. 163 k.k. – zarys problematyki, (w:) D. Kamuda (red.), M. Polinceusz (red.) Formy ochrony bezpieczeństwa – aspekty prawne, Rzeszów 2016, s. 19-30.

D. Kamuda, M. Trybus, Ochrona informacji niejawnych w aspekcie bezpieczeństwa teleinformatycznego, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Tom 14, Zeszyt 1 (34) z 2016 r., Kwartalnik, Warszawa 2016, s. 83-95.

M. Trybus, D. Kamuda, Bezpieczeństwo imprez masowych – zagadnienia wybrane cz. I, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Tom 14, Zeszyt 4 (37) z 2016 r., Kwartalnik, Warszawa 2016, s. 47-58.

D. Kamuda, Przestępstwo sprzedaży wysyłkowej żywności bez rejestracji jako naruszenie zasad bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa żywnościowego, (w:) M. Pomykała (red. nauk.), K. Tereszkiewicz (red. nauk.) Aktualne problemy jakości i bezpieczeństwa żywności, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Maciejowi Pompie-Roborzyńskiemu, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016, s. 247-252.

D. Kamuda (red. nauk.), M. Polinceusz (red. nauk.), Formy ochrony bezpieczeństwa – aspekty prawne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2016, ss. 146.

-----------------

D. Kamuda, M. Trybus, Problematyka odpowiedzialności karnej funkcjonariusza Policji za czyn zabroniony a działanie na rozkaz, (w:) (red.) P. Majer, M. Seroka, 225 lat policji w Polsce, Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2017, s. 69-80.

D. Kamuda, M. Trybus, Środek karny zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, (w:) (red. nauk.) J. Piwowarski, A. Wawrzusiszyn, Kultura bezpieczeństwa. Nauka – praktyka – refleksje, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego „Apeiron” w Krakowie, Nr 26 z 2017 r., Kraków 2017, s. 156-171.

D. Kamuda, M. Trybus, Zakłócenie pracy systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej (art. 269a k.k.) a bezpieczeństwo RP, (w:) (red. nauk.) J. Kisielnicki, T. Płusa, S.J. Rysz, J. Rajchel, K. Rajchel, Rola i zadania administracji publicznej w zarządzaniu bezpieczeństwem w Polsce, Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów 2017, s. 185-196.

D. Kamuda, Przestępstwo szpiegostwa w kontekście bezpieczeństwa RP, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki, Zarządzania i Administracji w Warszawie, Tom 15, Zeszyt 4 (41) z 2017 r., Warszawa 2017, s. 42-55.

---------------------

D. Kamuda, Wybrane aspekty przestępczości skierowanej przeciwko informacjom niejawnym - art. 265 i 266 k.k., Modern Management Review Nr 1 (25) z 2018 r., Rzeszów 2018, s. 83-97.

D. Kamuda, Wybrane zagadnienia z zakresu cyberprzestępczości , (w:) (red.) A. Golonka, M. Trybus, Prawo karne w obliczu zmian i aktualnych problemów polityki kryminalnej, AG edit., Rzeszów 2018, s. 215-244.

D. Kamuda, Przestępstwo oszustwa gospodarczego z art. 297 k.k. zagrożeniem bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, w druku .............

----------------------

D. Kamuda, Safety protection of cooperatives functioning in the context of criminal liability of members of its bodies, Humanities and Social Sciences Nr 2 (26) z 2019 r., Rzeszów 2019, s. 59-65.

----------------------

P. Babiarz, D. Kamuda, A. Migała-Warchoł, Testing the Polish society security, Journal of International Studies Nr 13 (1) z 2020 r., s. 81-92.

D. Kamuda, K. Purc-Kurowicka, Prawo gospodarcze, (w:) M. Jurgilewicz, M. Pomykała, M. Delong, D. Kamuda, Zarys nauki o prawie i wiedzy o bezpieczeństwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020, s. 195-230.

M. Jurgilewicz, M. Pomykała, M. Delong, D. Kamuda (red. nauk.), Zarys nauki o prawie i wiedzy o bezpieczeństwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2020, ss. 295.

----------------------

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję